en

Política de privacitat

INFORMACIÓ SOBRE LA PRIVADESA

Dades identificatives de l’entitat gestora del lloc web:

    • 7deRàdio Barcelona
    • CIF: G65690158
    • Direcció: Carrer d’Elkano 67, Local, 08004 Barcelona
    • Correu electrònic: info@7deradio.cat

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en compliment del que disposa l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o facilitin les seves dades personals que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. El responsable d’aquest fitxer 7deRàdio amb domicili social a Carrer d’Elkano 67, 08004 Barcelona.

RECOLLIDA DE DADES USUARIS (FINALITAT I CONSENTIMENT):

Aquest lloc web proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ a l’ompliment de les dades personals, puguin accedir a aquesta Política de Privadesa i qualsevol altra informació rellevant en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

En fer “click” al botó “Enviar” (o equivalent) incorporat als nostres formularis, vostè declara que la informació i les dades que hi ha facilitat són exactes i veraces. Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l’Usuari haurà de comunicar, com més aviat millor, les modificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint, així com les rectificacions de dades errònies en cas que en detecti algun. L’Usuari garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En funció del formulari i/o correu electrònic a què accediu o remeteu a través d’aquesta pàgina web, la informació que ens faciliteu s’utilitzarà per als fins descrits a continuació:

1. Gestionar la consulta, el suggeriment o la sol·licitud.

2. Controlar el nombre de sol·licituds rebudes i la seva tipologia, així com per fer estadístiques dús.

3. Gestionar peticions d’accés als serveis subministrats a través de l’extranet adreçats a empreses, autònoms, col·laboradors i proveïdors.

4. Conèixer i/o participar en futures convocatòries de llocs de treball de 7deRàdio

5. Remetre informació periòdica sobre serveis a què està inscrit.

6. Remetre comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, que possibiliti fer comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per 7deRàdio, així com per part dels col·laboradors o “partners” amb què aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part de 7deRàdio, i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de 7deRàdio.

En cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat aquest tercer i ha obtingut la seva autorització anticipada per facilitar les seves dades a 7deRadio. En aquest sentit, és responsabilitat vostra informar d’aquesta circumstància a tercers les dades ens cedirà.

En compliment de la LSSI-CE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informem que podreu qualsevol moment revocar el consentiment prestat per a l’enviament d’aquestes comunicacions comercials enviant un correu electrònic a: info@7deradio.cate

XARXES SOCIALS

En fer-se l’Usuari seguidor dels perfils de 7dRadio, a les xarxes socials d’aquest Lloc Web consenteix el tractament de les seves dades personals dins de l’entorn d’aquestes xarxes socials en compliment de les seves condicions i polítiques.

MESURES DE SEGURETAT

De la mateixa manera, 7deRadio, us comunica que ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats. Tot i això, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

EXERCICI DE DRETS

Si voleu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició ho podeu fer mitjançant comunicació adreçada a:

7deRadio Barcelona
Carrer d’Elkano 67, Local
08004 Barcelona

Perquè puguem atendre correctament l’exercici dels vostres drets, la vostra sol·licitud haurà d’anar acompanyada de: fotocòpia del DNI, petició en què es concreta la vostra adreça a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant i els documents acreditatius de la petició, si és el cas.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE Raó social: 7deRàdio Barcelona

CIF: G65690158

Domicili: Carrer d’Elkano 67, Local, 08004 Barcelona

FINALITAT Gestió dels usuaris del lloc web
BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT DE DADES (LEGITIMACIÓ) Consentiment de l’interessat.
EXERCICI DELS SEUS DRETS Podeu accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, portabilitat de les dades, limitació o oposició al vostre tractament, dret a no ser objecte de decisions automatitzades, així com obtenir informació clara i transparent sobre el tractament de les vostres dades, tal com s’explica en la informació addicional.
DESTINATARIS DE LES SEVES DADES No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

Avís Legal

Política de Cookies